Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN KEVER CABRIO RALLY (HANDELSNAAMGARTENTRAEUMEB.V.)

BEGRIPSOMSCHRIJVING

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: voertuig: het voertuig of de andere zaak, die hetonderwerp is van de huurovereenkomst; huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoondie als huurder de huurovereenkomst sluit; verhuurder: de natuurlijke persoon ofrechtspersoondiealsverhuurderdehuurovereenkomstsluit;consument:dehuurderdieeennatuurlijk persoon is en de huurovereenkomst niet heeft gesloten in de uitoefening vanberoep of bedrijf; schade van de verhuurder: de vermogensschade die verhuurder direct ofindirectlijdt tengevolgevan:

beschadiging(waarondermedebegrepeneentoestandvanhetvoertuigofvanonderdelen daarvan die niet past bij normale slijtage) of vermissing van hetvoertuig of van toebehoren of onderdelen daarvan, of van een andere zaak vande verhuurder. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van vervangingvan het voertuigendederving van huurinkomsten;

metofdoorhetvoertuigaanpersoonofgoedtoegebrachtnadeel,waarvoordeverhuurder, de kentekenhouder of de onder bestuurder: de feitelijk bestuurdervan het voertuig

Artikel1–Bepalingvande huurprijs,overigekostenendeduurvandehuur

 1. Dehuurovereenkomstwordtaangegaanvoordeperiodeenhettariefzoalsopdehuurovereenkomstisvermeldofanderszinsschriftelijkisovereengekomen.
 2. Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van dekilometerteller.Indiendekilometertellerdefectraakt,dientdatonmiddellijkteworden gemeld aanverhuurder.
 3. Rijklaarmaakkosten,haal-enbrengkosten,aftankkostenencontractkostenkunneninrekeningwordengebracht.

Artikel2-Verlengingvandehuurperiode

Huurder verplicht zich het voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip dat deovereenkomsteindigtaanhetindehuurovereenkomstvermeldebedrijfenadresterug te bezorgen, tenzij voordien verlenging van de huurovereenkomst isovereengekomen.

Artikel3–Overschrijdingvandehuurperiode

Indien het voertuig niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde,periode bij verhuurder of met toestemming van verhuurder bij een derde is ingeleverd, isverhuurdergerechtigdhetvoertuigonmiddellijkterugtenemen.Deuitdezeovereenkomstvoortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat hetvoertuigweer in hetbezitisvan verhuurder,metdienverstandedathuurdertotaandat

moment een bedrag van €400,- (excl. BTW) per dag bovenop de huursom verschuldigdwordt,waarbijeengedeeltevaneendagalseendaggeldt,onverminderddegehoudenheidvanhuurdertotvergoedingvandoorverhuurdertelijdenschade.Dezeverhogingmet

€400,-(excl.BTW)perdaggeldtnietindienhuurderaantoontdatdeoverschrijdingvandehuurtermijn het gevolg isvan overmacht.

Artikel4–Annulering

Annuleringvandehuurovereenkomstisnietmogelijk,tenzijschriftelijkeenannuleringsregelingisovereengekomen.

Artikel5–Betaling

 1. De schulden van huurder zijn brengschulden. Voor aanvang van de huurperiode kanvooruitbetalingvandehuurpenningen,alsookbetalingvaneenwaarborgsomwordenverlangd. Indien het vooruitbetaalde bedrag de te betalen huursom overtreft, strektdeze tevens tot vergoeding van alle andere bedragen die huurder eventueel aanverhuurder verschuldigd is. De waarborgsom ter zake van het eigen risico wordt nieteerder geretourneerd dan zodra het voertuig is ingeleverd. In geval van schade wordtde waarborgsom ter zake van het eigen risico niet eerder geretourneerd dan zodraduidelijk is dat de omvang van de schade het bedrag van het eigen risico nietoverschrijdt, waarna hooguit de waarborgsom ter zake van het eigen risico minus hetschadebedragwordt geretourneerd.
 2. Verhuurder is te allen tijde, zowel bij het aangaan van de huur als bij de eventueleverlengingdaarvan,gerechtigdbetalingszekerheidofeenopdrachttotbetalingpercreditcardvanhuurderteverlangen.Eendergelijkeautorisatieisonherroepelijk.
 3. Betaling dient, tenzij anders is overeengekomen, onmiddellijk na ommekomst van dehuurtermijn te geschieden. Indien huurder niet op tijd betaald, is hij van rechtswege inverzuim. Vanaf de datum van verzuim is huurder over het openstaande bedrag dewettelijkerente,vermeerderdmet2%opjaarbasisverschuldigd,waarbijeengedeeltevan eenmaand alseenmaand geldt.
 4. Indienhuurderooknasommatieingebrekeblijfthetverschuldigdebedragtebetalen,is hij daarenboven gehouden tot vergoeding van incassokosten. Onder incassokostenwordt verstaan alle kosten die verhuurder in en buiten rechte maakt voor deinvorderingvan hetverschuldigdebedragmeteen minimumvan 15% vanhet

verschuldigde bedrag dan wel, indien het verschuldigde bedrag kleiner is dan €500,-(excl.BTW), met een minimum van€75,-(excl.BTW).

Artikel6–Kostenverbondenaanhetgebruikvanhetvoertuig

Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, bijv.tolgelden enparkerenvoorrekening vanhuurder.

Artikel7–Gebruikvanhetvoertuig

 1. Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgendathetvoertuigovereenkomstigzijnbestemmingwordtgebruikt.
 2. Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug tebezorgen. Huurder is verplicht tot het ongedaan maken van door hem of namens hemaangebrachte veranderingen en toevoegingen; huurder kan ter zake geen enkel rechtop vergoeding doengelden.
 3. Huurderisgehoudenladingvanhetvoertuigvoldoendeteborgen.
 4. Alleen personen met de minimale leeftijd van 23 jaar en 3 jaar in het bezit zijn van eengeldig rijbewijs, die in de huurovereenkomst als bestuurder – eventueel tevens in dehoedanigheid van huurder – zijn aangeduid, mogen het voertuig besturen. Het ishuurder niet toegestaan het voertuig ter beschikking te stellen aan een persoon dienietalsbestuurderisvermeld op devoorzijdevanhethuurcontract.
 5. Huurder dient erop toe te zien dat de bestuurders beschikken over de bevoegdheid ende lichamelijke en geestelijke gesteldheid die voor het besturen van het voertuigvereistis.
 6. Het is huurder niet anders dan met schriftelijke toestemming van verhuurdertoegestaanhetvoertuigwederteverhurenofanderszinsaaneenanderingebruiktegeven.
 7. Hetishuurderniettoegestaanverhuurderjegensderdenteverbindenofdeschijndaartoete wekken.
 8. Indien de auto uit de macht van huurder geraakt, dient hij verhuurder daarvanterstondinkenniste stellen.
 9. Het is huurder niet toegestaan lifters of dieren in het voertuig mee te nemen, hetvoertuig te gebruiken voor rijles of met het voertuig wedstrijden of snelheidsproevente houden. In de aangeboden programma’s slaat de term keverrally op het behendignavigeren met deverschillendekaartleessystemen.
 10. Hetishuurderen/ofbestuurderniettoegestaanterokenindeauto.
 11. Het is de huurder en/of bestuurder niet toegestaan om onder invloed van drank en/ofdrugsde auto te besturen.
 12. Huurderdientallevloeistoffenendebandenspanningophetvereisteniveaute(laten)houden en dient het voertuig voor regelmatig onderhoud aan verhuurder aan tebieden.
 13. Huurder is gehouden de auto schoon te retourneren. Het berijden van zandwegen isniet toegestaan. Bij niet-nakoming van deze verplichting kunnen deschoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van €25,- (excl.BTW)
 14. Huurderdientvoorhetvoertuiggeschiktebrandstoftetanken
 15. Ingevalvanschadeofdefectenaanhetvoertuig,ishethuurderniettoegestaanhetvoertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van dedefecten,oftotvermindering van de verkeersveiligheid.
 16. Ingevalvanenigegebeurteniswaaruitschadekanvoortvloeien,ishuurderverplicht:
  • verhuurderhiervanonmiddellijktelefonischinkennistestellen;
  • deinstructiesvanverhuurderoptevolgen;
  • depolitieterplaatsetewaarschuwen;
  • gevraagdenongevraagdalleinlichtingenenallebescheidendieopdegebeurtenisbetrekkinghebben aanverhuurofaan diensverzekeraarteverstrekken
  • binnen48uureenvolledigingevuldenondertekendschadeaangifteformulieraan verhuurderteoverleggen’
  • zichvanerkenningvanschuldinenigerleivormteonthouden
  • hetvoertuignietachtertelatenzonderhetbehoorlijktegenhetrisicovanbeschadigingofvermissingbeschermd tehebben;
  • de verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagdemedewerkingteverlenenterverkrijgingvanschadevergoedingvanderdenoftenverwere tegenaansprakenvanderden
 17. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aanbestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op denakomingdaarvan.

Artikel8–Aansprakelijkheidvandehuurdervoorschade

 1. Indien tussen partijen geen schadebeschrijving van het voertuig is opgemaakt, wordthuurderverondersteldhetvoertuiginonbeschadigdetoestandtehebbenontvangen.
 2. Huurder is aansprakelijk voor alle schade van de verhuurder die is ontstaan tengevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode of anderszins verbandhoudendemetdehuurvanhetvoertuig,metinachtnemingvanhetnavolgende.
 3. Indien er een eigen risico in de huurovereenkomst is overeengekomen, is deaansprakelijkheidvanhuurdervoorschadeperschadegevalbeperkttothetbedragvan het eigenrisico, tenzij:
  • deschade isontstaantijdensoftengevolgdevanhandelenofnalateninstrijdmetartikel7;
  • de schade is ontstaan ten gevolge van gebruik van het voertuig op onverhard terrein,of gebruik van het voertuig op terrein waarvoor het voertuig kennelijk niet geschikt is,of waarvan de huurder of bestuurder ter kennis is gegeven dat het betreden op eigenrisicogeschiedt;
  • deschade isontstaanmetgoedvindenvan,ofdooropzetofgroveschuldvanhuurder
  • hetvoertuigaaneenderdeiswederverhuurd,ook indienverhuurderdaarinheefttoegestemd;
  • hetschadebetrefttengevolgevanenignadeeldoorofmethetvoertuigtoegebrachtaan derden, en de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering die voor het motorrijtuigis afgesloten geen dekking biedt op grond van overtreding van enige bepaling uit depolisvoorwaardenzijnbijdeverhuurderterinzageenzullenopheteersteverzoekvanhuurderkostelooswordentoegezonden;
  • de schade is ontstaan door vermissing van het voertuig en/of de bij het voertuigbehorende autosleutels of de bediening van de alarminstallatie en/of de bij hetvoertuigbehorendebescheiden(zoalshetkentekenbewijsendegrensdocumenten)nietallebij verhuurderszijn ingeleverd;
  • deschadehetgevolgisvandeverwezenlijkingvanhetgevaardatverbondenismethet vervoeren, opslaan, laden en lossen van gevaarlijke, ontplofbare, ontvlambare,oxiderende ofgiftigestoffen;
 4. Indien krachtens een door verhuurder al dan niet verplicht afgeslotenverzekeringsovereenkomst tegen het risico van cascoschade of tegen het risico vanwettelijkeaansprakelijkheideenuitkeringwordtverstrektaanverhuurderofaaneenderde,laat datde aansprakelijkheidvande huurderonverlet.
 5. In afwijking van het overeengekomen eigen risico, geldt een hoog eigen risico alsgevolgvanartikel8.3 van maximaal €2500,- (excl. BTW) voor de huurder (zowel consument als nietconsument).
 6. Indien de schade gevolg is van enig nadeel dat met of door het voertuig istoegebracht,wordtdeomvangdaarvanopvoorhandbepaaldophetbedragvandeaan de rechtstreeks benadeelde verstrekte schadeloosstellingen, eventueelvermeerderdmet andereschadevande verhuurder.
 7. De schade ten gevolge van de onmogelijkheid het voertuig tijdens de periode vanherstelofvervangingteverhuren,wordtopvoorhandbepaaldophetaantaldagengemoeid met herstel of vervanging van het voertuig, vermenigvuldigd met dehuurprijs per dag, verminderd met 10% in verband met besparing van variabelekosten.
 8. In geval van schade in het buitenland zijn de kosten van repatriëring van het voertuigvoorrekeningvanverhuurder,tenzijersprakeiseenomstandigheidalsbedoeldinhetderdelid vandit artikel.

Artikel9 –Herstellingenvanhetvoertuig

 1. Dehuurderisverplichtdekosten vankleineherstellingentebetalen,tenzijdezenodigzijn geworden door het tekort schieten van de verhuurder in de nakoming van zijnverplichtingtot het verhelpen vangebreken.
 2. Herstellingendieneninhetbedrijfvanverhuurdertewordenuitgevoerd.

Artikel10–Gebrekenaanhetvoertuigenaansprakelijkheidverhuur

 1. Tussenpartijenkaneentekortkomingaanhetvoertuigdiegeenverbandhoudtmetonzorgvuldigonderhoud,nietals gebrek gelden.
 2. Verhuurderisslechtsgehouden,gebrekenteverhelpenindienhijdezegebrekenbijhet aangaan van de huurovereenkomst kende of behoorde te kennen, ditredelijkerwijze mogelijk is en dit geen uitgaven vereist die in de gegevenomstandigheden redelijkerwijze nietvan verhuurderzijntevergen.
 3. Ingevalvangebrekenheefthuurderslechtsrechtopverminderingvandehuurprijsalsverhuurder bijhetaangaanvandehuurovereenkomstdegebrekenkendeofbehoordeofbehoorde te kennen.
 4. Verhuurder is slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken indien hijbijhetaangaanvandehuurovereenkomstdegebrekenkendeofbehoordetekennen.

Artikel11–Vanoverheidswegeopgelegdesanctiesenmaatregelingen

Voor rekening van huurder zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die in verbandmet het ter beschikking hebben c.q. gebruiken van het voertuig van overheidswege wordenopgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur reedsaanwezig was. Indien deze sancties en maatregelen aan verhuurder worden opgelegd, ishuurder gehouden verhuurder op diens eerste verzoek schadeloos te stellen, waarbijhuurder aanvullend de kosten van incasso in en buiten rechte verschuldigd wordt, met eenminimum van €25,- (excl. BTW). Indien verhuurder in verband met enige gedragingen ofnalatenvanhuurder,zoalseenverkeersovertreding,informatieaanautoriteitenverstrekt,ishuurder gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden naast de kosten voordeverkeersovertreding zelf,met een minimum van €10,- (excl.BTW).

Artikel12–Beslagophetvoertuig

Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op het voertuig, blijft huurdergehouden tot nakoming van de verplichting van de huurovereenkomst, waaronder die totbetalingvandehuurprijs,tothetmomentwaarophetvoertuigvrijvanbeslagenweerinhetbezit van verhuurder is. Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen voor alle uithetbeslag voortvloeiende kosten.

Artikel13–Ontbindingvandehuur

Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechtelijketussenkomsttebeëindigenenzicheerinhetbezitvanhetvoertuigtestellen,onverminderdzijn recht op vergoeding van kosten, schaden en rente, indien blijkt dat huurder tijdens dehuurperiode een of meer van de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet tijdig ofnietvolledignakomtofzalnakomen,indienhuurderoverlijdt,ondercuratelewordtgesteld,

hij surseance van betaling aanvraagt, hij is staat van faillissement wordt verklaard, tenaanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordtverklaard, hij zijn woonplaats of zetel naar het buitenland verplaatst, er beslag op hetvoertuig wordt gelegd, of indien verhuurder tijdens de huurperiode van het bestaan vanomstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware verhuurder hiervan op de hoogtegeweest, hij de huurovereenkomst niet was aangegaan. Huurder zal alle medewerking aanverhuurder verlenen om zich weer in het bezit van het voertuig te doen stellen. Verhuurderis niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de ontbinding van dehuurovereenkomst.

Artikel 14 – Aansprakelijk van de huurder voor gedragingen of nalatigheden van anderenHuurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder, de passagiers enandere gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de instemming van huurderhadden.

Artikel15–Verwerkingvanpersoonsgegevensvandehuurderenvande bestuurder

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) dient KeverCabrio Rally (een handelsnaam van Gartentraeume B.V.) uw akkoord te ontvangen voor het(mogen) verwerken van persoonsgegevens. In het kader van de opdracht welke KeverCabrio Rally ten behoeve van u uitvoert, zien wij ons genoodzaakt uw rally-gerelateerdegegevens (NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, kopierijbewijs). Te verwerken. De verantwoordelijkheid voor het verstrekken van depersoonsgegevens ligt echter bij u. Bij akkoord gaan vrijwaart u Kever Cabrio Rally voor alleaansprakelijkheden van in het bezit hebben van uw persoonsgegevens. Bij ondertekeningvan deze offerte geeft u eveneens toestemming voor het verwerken van persoonsgegevensdoor Kever Cabrio Rally. Mocht u verder vragen hebben over de door Gartentraeume B.V.genomen maatregelen in hetkadervan AVG,kuntucontactmetonsopnemen.

Artikel16–Toepasselijkrecht

De huurovereenkomst wordt te allen tijde beheerst door Nederlands recht. Indien de zaakwordtvoorgelegdaaneenandererechterdandekantonrechter,danisuitsluitendbevoegdde rechter met bevoegdheid in de vestigingsplaats van verhuurder, tenzij huurder binneneen maand nadat verhuurder zich schriftelijk op dit artikel beroept, schriftelijk kenbaarmaaktbeslechtingdoorde volgensdewetbevoegderechterteverkiezen.